baner
czwartek, 28 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Aktualności OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT – „KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2012 r.”
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT – „KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2012 r.” PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT –
„KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2012 r.”


Minister Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, jak również stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne i spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857,
z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników


do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych
na najlepsze projekty z obszaru:

wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 45+


Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2012.
Szczegółowe informacje dostępne są w tym miejscu: Ogłoszenie

S_EY2012_colour_pl