baner
niedziela, 24 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Komunikaty Otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 I edycja konkursu
Otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 I edycja konkursu PDF Drukuj Email

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 I edycja konkursu.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Program został ustanowiony w celu realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013, Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2009-2015 oraz strategii Europa 2020.

Program w 2012 r. będzie finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 20 mln zł ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Budżet Programu składa się z dwóch części: I część 95% budżetu rocznego na 2012 rok (19 mln zł) – komponent konkursowy, II część do 5% budżetu rocznego na 2012 rok (do 1 mln zł) – środki techniczne na obsługę komponentu konkursowego oraz na realizację komponentu systemowego.

Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dotacje beneficjentom Programu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jest to pierwsza edycja konkursu organizowanego w ramach ustanowionego Programu.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty dla osób starszych, która umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy.

Program ten pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.

Zadania objęte konkursem:

Priorytetami Programu są:

I.   Edukacja osób starszych

II.   Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową

III.   Partycypacja społeczna osób starszych

IV.   Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Przeznaczenie dotacji (cel dofinansowania):

Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:

  • zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:

o      większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej;

o      tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających w niekorzystnej sytuacji;

o      promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji;

o      tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej.

  • tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości;
  • rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej.
  • zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:

o       rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności.

o       rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

 

Zakres działań podlegających dofinansowaniu (koszty kwalifikowalne)

Koszty są kwalifikowalne w przypadku, gdy są niezbędne do realizacji zadania, racjonalne i efektywne oraz udokumentowane. Muszą być przewidziane w budżecie zadania, zgodne z wytycznymi określonymi w regulaminie oraz odrębnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty:

1)      merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniach;

2)      na wyposażenie związane z realizacją zadania oraz koszty administracyjne, w tym koszty najmu lokalu do 20% wartości dotacji oraz na obsługę finansowo-księgową do 5% wartości dotacji;

3)      związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (np. ulotki, foldery, plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.) do 5% wartości dotacji.

Termin realizacji zadań

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2013 r. Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych na zadania realizowane w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz umów dwuletnich na zadania realizowane w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Podmioty uprawnione

Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu są:

1)      organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

2)      podmioty określone w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w tym:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Limit wykorzystania środków w 2012 r. wynosi minimum 50% wartości przyznanej dotacji w przypadku zadań (projektów) realizowanych w okresie 2012-2013.

Wymagany wkład własny:

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości zadania (projektu). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Termin składania ofert: od 5 września 2012 r. do 27 września 2012 r.

Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu ASOS, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w generatorze ofert oraz ofertę w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej http://analizy.mpips.gov.pl/generatorASOS/. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 27 września 2012 r.

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 4 października 2012 r. (decyduje data wpływu do MPiPS) na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem – Konkurs Program ASOS 2012

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta zostanie oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen stworzona zostanie lista rankingowa. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Regulamin konkursu otwartego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 I edycja oraz Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, który jest dostępny na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz www.pozytek.gov.pl.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Programu ASOS oraz konkusu ofert należy kierować je na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS będzie można uzyskać w terminie od 17 do 27 września 2012 r.pod numerem telefonu (022) 661 18 37, w godz. 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:

Wszystkie złożone za pośrednictwem generatora we wskazanym terminie oferty zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mpips.gov.pl, www.analizy.mpips.gov.pl oraz www.pozytek.gov.pl.