baner
środa, 24 lutego 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Komunikaty 54 sesja Komisji ds. Statusu Kobiet
54 sesja Komisji ds. Statusu Kobiet PDF Drukuj Email
SpecialEvents03_2010

W dniach 1 – 14 marca 2010 r. odbyła się 54 sesja Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW) jednej z dziewięciu funkcjonalnych komisji Rady Społeczno-Gospodarczej (ECOSOC) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komisja składa się z 45 państw członkowskich ONZ wybieranych na czteroletnią kadencję. Polska uczestniczy w pracach gremium w charakterze obserwatora.

Problematyka 54 sesji CSW koncentrowała się na obchodach 15. rocznicy Czwartej Światowej Konferencji ws. Kobiet (Pekin, 1995 r.) oraz rezultatach 23. Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ pt. Kobiety 2000: równość płci, rozwój i pokój na XXI wiek. Podkreślono, że wprowadzenie w życie przyjętych wówczas przez państwa zobowiązań jest konieczne, m.in. dla osiągnięcia szeregu innych ważnych z punktu widzenia ONZ zadań, w tym przede wszystkim Milenijnych Celów Rozwoju, którego 3 cel dotyczy równości płci i wzmocnienia kobiet.

W trakcie obrad CSW pozytywnie odniesiono się do efektów IV Konferencji Pekińskiej, wskazując na zauważalny postęp we wdrażaniu w życie postanowień przyjętych wówczas przez państwa w niej uczestniczące, co zdaniem tegorocznych panelistów przyczynia się nie tylko do poprawy sytuacji kobiet, ale znajduje również przełożenie na inne dziedziny życia, w tym zwłaszcza sferę gospodarki. Podniesiono także problematykę przemocy i dyskryminacji wobec kobiet, zwłaszcza w zakresie dostępu do edukacji, rynku pracy oraz wymiaru sprawiedliwości. Zwrócono szczególną uwagę na ekonomiczny aspekt równouprawnienia kobiet. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w okresie obecnego kryzysu finansowo-gospodarczego, który w znacznym stopniu dotyka kobiety. Raz jeszcze wskazano na znaczne dysproporcje w wynagrodzeniu na rynku pracy między kobietami i mężczyznami. Dyskryminacja kobiet jest zauważalna także w sferze politycznej. Jak wynika z przedstawionych podczas obrad danych w 2009 r. tylko 25 państw miało więcej niż 30 procent kobiet w parlamentach.

Tegorocznym obradom CSW towarzyszyły liczne spotkania wysokiego szczebla oraz panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, wśród nich sesja z udziałem Hilary Clinton, Sekretarz Stanu USA. W swoim wystąpieniu zwróciła ona uwagę na zależności pomiędzy rozwojem gospodarczym, redukcją ubóstwa, poprawą dostępności do systemu opieki zdrowotnej a kontynuowaniem działań na rzecz wzmacniania roli kobiet w społeczeństwie.

Podczas tegorocznej debaty w wystąpieniach narodowych wielokrotnie wskazywano na pozytywną zmianę pozycji i roli kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, jaka dokonała się od zakończenia Konferencji w Pekinie. Raz jeszcze zaakcentowano, że mimo zwiększenia ich wpływu na zachodzące procesy polityczne i gospodarcze, nadal pozostają one grupą dyskryminowaną w wielu dziedzinach i muszą stawiać czoła przemocy oraz stereotypom. Państwa biorące udział w debacie przedstawiły podjęte przez siebie działania w celu zagwarantowania równości płci.

Ban Ki-Moon, Sekretarz Generalny ONZ, podkreślił, że dopóki kobiety żyją w ubóstwie i doznają niesprawiedliwości społecznej, cele wyznaczane przez ONZ, wśród nich pokój, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój będą trudne do osiągnięcia. Z uznaniem wypowiedział się o rosnącej liczbie krajów podejmujących zdecydowane działania zmierzające do zapewnienia równości płci oraz poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet. Zwrócił uwagę na problemy dotyczące różnych form przemocy wobec kobiet, która w dużej mierze jest uwarunkowana względami kulturowymi, trudnymi do wyeliminowania bez pomocy rządów oraz zaangażowania organizacji pozarządowych. Ban Ki Moon poinformował także, że problematyka kobiet pozostaje jednym z priorytetów jego kadencji. Wskazał, że w ramach ONZ zatrudnienie kobiet osiągnęło w ostatnich latach najwyższy poziom w historii Organizacji – ok. 40 %.

Na koniec zostało przyjętych kilka rezolucji, z których 1 odnosi się do wzmocnienia ekonomicznego kobiet – jej treść w języku polskim zamieszczamy poniżej: Rezolucja na temat wzmocnienia ekonomicznego kobiet ONZ PL 100.00 Kb