baner
czwartek, 28 stycznia 2021 roku
powiększ czcionkę  large default small
wersja tekstowa
Start Komunikaty „Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych w 2011 r.”
„Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych w 2011 r.” PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT –
„KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 r.”

Minister Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zwaną dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oraz

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, jak również stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne i spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

do udziału w otwartym konkursie ofert „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych
w 2011 r.” na najlepsze projekty z obszaru:

wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w tym miejscu:  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert